skip to Main Content

Integritetspolicy

Grundläggande information
Frank & Earnest hanterar dina personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning och strävar efter att tillämpa industristandarder avseende IT-säkerhet. Vi anser att dataskydd och integritet är viktigt och värnar därför om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Integritetspolicyn beskriver varför vi inhämtar information om dig, vilken typ av information som inhämtas, hur informationen behandlas och hur dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter ser ut.

Vilka personuppgifter inhämtas och när?
När du kontaktar Frank & Earnest eller någon av våra anställda via telefon eller e-post, samlar vi automatiskt personuppgifter som en naturlig del av genomförandet av elektronisk kommunikation. Exempel på dessa personuppgifter kan vara namn, telefonnummer, e-postadresser och företagsanslutning. När du besöker vår webbplats samlar analys- och loggningstjänster de vanliga uppgifter som din webbläsare ger oss, som exempelvis IP-adresser och val av webbläsare. Om du har, eller söker, en affärsmässig relation med oss kan dina personuppgifter sparas i register som täcker kunder, möjliga kunder, leverantörer och potentiella anställda.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen
För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen. Nedan förklarar vi på vilka grunder vi stödjer behandlingen av dina personuppgifter på.

Hemsidan – intresseavvägning
De personuppgifter som samlas in av Frank & Earnest via hemsidan har till ändamål att undersöka vem som använder hemsidan, men också hur den används. Den lagliga grunden för denna insamling är en intresseavvägning där Frank & Earnest har ett berättigat kommersiellt intresse av att tillhandahålla och förbättra hemsidan och därmed besökarens upplevelse som ett led i att bland annat göra hemsidan mer konkurrenskraftig.

Affärsmässiga förbindelser – för att fullgöra avtalet
De personuppgifter som samlas in som en del av ett pågående affärsförhållande kommer att omfattas av separata avtal som reglerar detta partnerskap. För att kunna fullgöra dessa avtal är denna behandling nödvändig för att Frank & Earnest ska kunna administrera relationen med nuvarande och potentiella kunder, leverantörer och potentiellt anställda och samtidigt kunna föra register över dessa.

Hur länge bevaras personuppgifterna?
Vi behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs, vilket bland annat innebär att dina uppgifter bevaras under den tid som är nödvändigt utifrån; ändamålet med behandlingen, våra skyldigheter enligt gällande lagstiftning eller så länge som det krävs enligt andra lagar och författningar.

Vem tar del av personuppgifterna?
Frank & Earnest kommer inte att sälja vidare några personuppgifter. Personuppgifter kan dock komma att delas med betrodda tredje parter, som exempelvis tryckerier, om dessa personuppgifter har samlats in som en del av ett pågående affärsförhållande. Detta affärsförhållande kommer då att omfattas av separata avtal som reglerar detta partnerskap.

Dina rättigheter
Vi ansvarar för att tillvarata dina rättigheter i enlighet med Dataskydds­förordningen och annan relevant lagstiftning. Detta innebär att du har rätt att:

  1. När som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Vi upphör då med behandlingen av dina personuppgifter.
  2. Få tillgång till dina behandlade personuppgifter. Det innebär även att du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag i digitalt format av dina personuppgifter.
  3. Begära att vi rättar och kompletterar felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter utan onödigt dröjsmål.
  4. Få dina uppgifter permanent raderade om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in för eller då du inte längre samtycker till behandlingen. Rätten till avlägsnande av uppgifter gäller inte om det finns annan rättslig grund för behandlingen eller om det annars finns en rättslig skyldighet för oss att behandla personuppgifterna.
  5. Få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för angivet ändamål.
  6. Begära att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och digitalt format och få uppgifterna överförda från Frank & Earnest till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.
  7. Göra invändningar mot behandling för direkt marknadsföring. Skulle en sådan invändning göras får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.
  8. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter skicka in ett klagomål till tillsynsmyndigheten; Datainspektionen. (www.datainspektionen.se)

Säkerhet
Frank & Earnest vidtar lämpliga och organisatoriska åtgärder för att minimera risker för obehörig åtkomst och olämplig användning av personuppgifter. Åtgärderna vidtas i syfte att säkerställa din personliga integritet och utförs i enlighet med Frank & Earnest interna rutiner.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Om du har några frågor eller kommentarer kan du kontakta personuppgiftsansvarig:

Peter Wettéus
E-post: peter@frankandearnest.se
Besöksadress: Surbrunnsgatan 6
Postadress: 411 19 Göteborg